นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างแรก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึง ตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เรา และเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเราจึงขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เราจึงเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่านเท่านั้น ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ กฎหมายกำหนดหรือ เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ
ลูกค้าสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ลูกค้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์มสถานะของลูกค้าจะไม่เป็นที่เปิดเผย เว้นแต่ลูกค้าจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์ม
หากลูกค้ามีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม สามารถติดต่อผ่านช่องทางอีเมล์: shop@mice.co.th

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เมื่อท่านมีการสั่งซื้อจากทาง https://miceshop.thai.run/ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของท่าน
– ชื่อ นามสกุล
– ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
– อีเมล์
– เบอร์โทรศัพท์
ลูกค้าจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ หรือจัดส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ที่ส่งมอบข้อมูลให้บริษัทฯ ด้วยความสมัครใจของลูกค้าเท่านั้น หากลูกค้าเลือกจะไม่ส่งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามที่ได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ได้ตลอดเวลา
หากลูกค้าได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่บริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกองค์กร (รวมถึงบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เนื่องจากมีความรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดอาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นดังนี้
– เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ (Services) (ตามความหมายที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และ/หรือ การใช้แพลตฟอร์ม
– เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า การจ่ายเงินของลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าจะถูกจัดการโดยตัวแทนของบริษัทฯ (THAI.RUN)
– เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง อีกทั้ง บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่ลูกค้าได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของลูกค้าที่มีกับเรา (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ลูกค้าได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ เว้นแต่ลูกค้าจะได้ปฏิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
– เมื่อลูกค้าได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับ MICE SHOP หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการแจ้งข้อมูลการติดต่อถึงผู้ดูแล
– ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้น MICE SHOP ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด MICE SHOP อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ กับลูกค้าให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของลูกค้า จัดการความสัมพันธ์อื่นๆ กับท่าน การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่ MICE SHOP เห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว MICE SHOP จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น MICE SHOP มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

MICE SHOP สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นไปตามสถานะการณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม

สิทธิของ MICE SHOP

ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า MICE SHOP ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก MICE SHOP มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้น จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆ ต่อ MICE SHOP และสละสิทธิ์เรียกร้องหรือสิทธิ์อื่นใดอันมีต่อ MICE SHOP ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

การติดต่อ MICE SHOP

หากลูกค้าต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค สามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์ shop@mice.co.th

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 3 ห้อง บี5-บี11 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 66(0) 2266-4465 โทรสาร 66(0) 2266-4495