นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

 

1 การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

   ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงิน ภายใน 3 วัน หลังจากที่รับสินค้าไปแล้ว

 

2 การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

2.1 ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
2.2 สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
2.3 ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
2.4 สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในรายละเอียดสินค้าที่เสนอขาย

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องขอคืนเงินผ่านทาง E-mail : shop@mice.co.th *

* กรุณากรอกแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ -> [แบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงิน]

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ โดยยึดจากเอกสารที่ผู้ซื้อส่งมาให้พิจารณา

 

3 ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้

 

4 สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง โดยให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

 

5 ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 

6 การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากผู้ขาย ได้รับสินค้าที่ส่งคืนและหลังทำการตรวจสอบภายใน 45 วัน โดยเงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

 

7 การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

https://miceshop.thai.run/ ส่งเสริมให้ผู้ใช้สื่อสารซึ่งกันและกัน
ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรมสามารถติดต่อได้ที่ shop@mice.co.th หรือ 02-266-4465